برنامه وفاداری به یک سیاست رفتاری در راستای وفاداری سازی مشتریان گفته می شود. اساس برنامه وفاداری بر پایه دادن امتیاز/اعتبار به مشتری به ازای تمامی خریدهایش است. این امتیاز/اعتبار معمولاً باید در خریدهای بعدی قابل استفاده باشد تا انگیزه ای در جهت بازگشت مشتری تلقی شود.

برنامه های وفاداری اصولاً بر یک ساختار استوار هستند و تغییر در ساختار آن ممکن است منجر به شکست برنامه شود.

.

اصولاً استفاده از برنامه وفاداری باید همراه با خدمات و سرویسهای مختلف همراه گردد. برخورد ویژه، سرویس متفاوت و ... همراه با استفاده از برنامه وفاداری بسیار مهم است. چون عمدتاً برنامه های وفاداری بر پایه اعتبار و امتیاز استوار هستند و اضافه کردن بخش حسی و معنوی بسیار پراهمیت خواهد بود.

.